Bodem- en grondwatersanering

Dankzij de jarenlange ervaring en kennis in het uitvoeren van bodemsaneringen en grondwatersaneringen is Envisan in staat om complexe multidisciplinaire projecten aan te pakken en oplossingen te bieden. Deze projecten vergen vaak een doorgedreven en geïntegreerde aanpak waarbij civiele bouwkunde, hydrogeologie en milieutechnologie moeten worden gecombineerd.

Envisan specialiseert zich ook in de sanering en herontwikkeling van brownfields. Hierbij wordt geopteerd voor een totaalaanpak waarin zowel sanering als de rehabilitatie en de latere ontwikkeling van het terrein kan worden aangeboden.

 

België, Terranova

Saneringswerken aan de vroegere gipsstortplaats in Evergem/Zelzate

Saneringswerken aan de vroegere gipsstortplaats in Evergem/Zelzate

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Brownfield development door de NV Terranova

Rol van aannemer

Joint Venture Partner

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

Sinds 2010 is Jan De Nul Group mede-eigenaar van de voormalige Rhodia-Nilefos fabrieksterreinen in de haven van Gent, België. Het terrein is zwaar vervuild met verschillende soorten anorganische verontreinigde stoffen en afval.
Jaren doorsijpeling van zuur transportwater resulteerde in een enorme hoeveelheid zuurhoudend grondwater.
Het gigantische terrein met een totale oppervlakte van 85 ha zal hervormd worden tot een stortplaats en een zonne-energiepark volgens de brownfield aanpak

Methodologie

Site Sanering van gipsdepot :
- uitgraven en transport van 600.000 m³ afval en vervuilde grond
- installeren van grondwaterbeschermingssysteem (hydraulische afscherming) en grondwaterzuiveringsinstallatie
- behandelen van 800.000 m³ zuurhoudend vervuild water
- afdekken van de site met 658.000 m² bentoniet kleilaag en grond
- overnemen en plaatsen van 2.800.000 ton grond en ontwaterde specie voor de finale afdek en tussenlagen
- installeren van fotovoltaïsch zonne-energie park (15MW) op afgewerkte terreinen

Volume

600.000 m³ vervuilde grond en afval
800.000 m³ zuurhoudend grondwater
Bedekken van 70 hectaren

Type van contaminanten

Zware metalen, organische stoffen, gipsafval, zuurhoudend grondwater

Ierland, Waterford - Sanering van gasfabrieksterrein

Sanering van voormalig gasfabrieksterrein

Sanering van voormalig gasfabrieksterrein

In cijfers
Land

Ierland

Opdrachtgever

Bord Gais Eireann

Rol van aannemer

Joint Venture Partner (Deel Envisan 50 %)

Periode
17 juli 2013
Technische specificaties
Beschrijving van de werken

Sanering van het voormalig Waterford gasfabrieksterrein om deze klaar te maken voor latere herontwikkeling tot een mix van bedrijfsterreinen en recreatie (incl. ondergrondse parking).

Methodologie

Selectieve ontgraving (incl. stabiliteitsmaatregelen) van verontreinigde grond tot max. 6 m diepte
Grondopslag, grondanalyse en zeving
Thermische behandeling
Aanpassing kaaimuur
Grondwaterontrekking en -behandeling
Breken en verwijderen sloopafval

Volume

Selectieve ontgraving: 38.000 m³
Grondverzet (ontgraving + heraanvulling): 70.000 m³
Afbraak (incl. breken): 3.050 m³

Type van contaminatie

PAK’s, minerale olie, CN, zware metalen en andere aanverwante contaminanten

Frankrijk, Terken - Lille

Saneringswerken oud gasfabrieksterrein in Roubaix

Saneringswerken oud gasfabrieksterrein in Roubaix

In cijfers
Land

Frankrijk

Opdrachtgever

Etablissement Public Foncier Nord-Pas de Calais

Rol van aannemer

Hoofdaannemer

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

Het voormalige gasfabriekterrein is gesaneerd om te herontwikkelen tot een recreatiedomein.
Envisan stond in voor alle aspecten van de bodemsaneringswerken.

Methodologie en volumes

De sanering bestond uit het verwijderen van alle ondergrondse constructies (ca 15.000 m³) en het verwijderen van de zwaarst verontreinigde bodem rond en onder deze zone (ca 20.000 m³).
Hiervan werd ca. 27.300 ton verontreinigde grond per boot afgevoerd naar een erkend verwerker voor thermische en biologische reiniging.
De ontgraving werd ondersteund door een open put bemaling met grondwaterzuivering (10 m³/u). Na het verwijderen werden de betrokken zones heraangevuld met ca. 30.000 m³ propere aanvulgrond, waarvan ca. 10.000 m³ uit tijdelijke tussenstockage. Om de openbare weg en de gebouwen op het buurperceel te beschermen tegen eventuele zettingschade werden ca. 2.500 m² damplanken geïnstalleerd.

Type van contaminanten

Zware metalen, cyanides, minerale olie, PAK’s, BTEX

Materieel

Graafmachine, bulldozer, heiwerk materieel, GWZI

België, Sanering van de Carcoke-site in Brussel

Carcoke is de naam van een cokesfabriek die bestond van 1900 tot 1996 in Zeebrugge. Gedurende die tijd werd Engelse steenkool er verwerkt tot cokes voor de...

Carcoke is de naam van een cokesfabriek die bestond van 1900 tot 1996 in Zeebrugge. Gedurende die tijd werd Engelse steenkool er verwerkt tot cokes voor de staalindustie. In 1975 fuseerde de cokesfabriek met die van Marly in het Brusselse, die tot in januari 1993 in bedrijf was. Beide cokesfabrieken gingen dicht en lieten verontreinigde terreinen achter. De uitdaging om de achtergelaten vervallen en vervuilde fabrieksterreinen van 14 ha en 12 ha volledig te saneren en om te vormen tot gezuiverde waardevolle sites deed zich voor. Envisan werkte voor beide sites mee aan de volledige sanering van de sites. Op beide sites werden honderdduizenden m³ verontreinigde grond uitgegraven en gereinigd. Het sterk verontreinigde grondwater worden met diverse optrekkingssystemen opgepompt en in complexe zuiveringsinstallaties bovengronds behandeld.

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Haven van Brussel

Rol van aannemer

Joint Venture Partner - Envisan uitvoering: 100% van de saneringswerken

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

Sanering van de Carcoke site (12 ha) - Ontwerp en bouw
Uitgraving en behandeling van 110.000 m³ verontreinigde grond (specifiek systeem dat met een lang reikvermogen schepen kan laden over een openbare weg die in gebruik is)
Specifieke metingen (continue PID meetstations en biominitoring)
Pilootproef chemische oxidatie
In-situ sanering door afgraving in meerdere fasen (134 filters) en grondwaterextractieputten.
Installatie van biologisch systeem voor luchtstrippen
Behandeling van grondwater en bodemdampen gedurende de volgende 15 jaar (10 m³/u: olie/water afscheider, automatische zandfiltratie, striptoren, actieve-koolfilter voor water en lucht, ionenuitwisselende filtratie, metaalabsorberende filtratie)
Ontwerp en bouw van een multifunctioneel logistiek centrum
Uitbating van het logistiek centrum
Moderniseren van bestaande kade
Omleiding van bestaande weg tussen projectzone en kanaal
Hoofdinfrastructuurwerken op de werf

Methodologie

Afbraakwerken
Uitgraving
Thermische behandeling
Grondwatersanering (oppompen & behandelen, biologische ontluchting, chemische oxidatie)

Volume

110,000 m3

Type van contaminanten

Teer, PAK, minerale olie, BTEX, zware metalen