Brownfieldontwikkeling

Via PSR Brownfield Developers kan de milieuafdeling van Jan De Nul Group ook worden ingezet voor brownfieldontwikkeling.

PSR Brownfield Developers NV werd in 1999 opgericht en was één van de eerste private projectontwikkelaars in België die zich specifiek toelegde op saneren, herbestemmen en duurzaam ontwikkelen van verontreinigde terrein, de zogenaamde brownfields. PSR, of ‘Polluted Site Reconversion’, richt zich tot vastgoedeigenaars die hun onroerend goed samen met de milieu- en ontwikkelingsrisico’s wensen over te dragen aan een gespecialiseerde partij, maar werkt voor diverse projecten ook samen met publieke organen om brownfield- en stadsvernieuwingsdossiers in publiek-private samenwerking (PPS) aan te pakken.

Na afbraak, sanering, planontwikkeling en het bekomen van alle nodige vergunningen wordt zo een bouwrijp kader gerealiseerd, waarbij de projecten kunnen worden gedesinvesteerd, ofwel verder gerealiseerd en gecommercialiseerd in eigen promotie of in tijdelijke handelsvereniging met een partner projectontwikkelaar.

 

België, Gasfabriek Boom

Sanering en herontwikkeling van de site

Sanering en herontwikkeling van de site

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

PSR 2850 NV

Rol van aannemer

Hoofdaannemer

Periode

Ontgraving en Verwijdering: 07.2013 - 12.2013
Sinds 2014: Monitoring grondwater

Technische specificaties
Materieel

Kraan 20T Zaxis 210ZX-07
Kraan 8T
Kubota Mini Graafmachine
Bomag BW120 trilwals

Beschrijving van de werken

The site of the previous gas plant in Boom was seriously contaminated with mineral oil, BTEX, cyanides and PAHs. Additionally, there were phenols in the groundwater. The remediation comprised excavation with stability measures (sheet piling in the framework of redevelopment) and open drainage. After the excavation an extraction drain with pump pit was placed on the bottom of the pit.
De site van de voormalige gasfabriek in Boom was ernstig verontreinigd met minerale olie, BTEX, cyanides en PAK’s. Bijkomend waren fenolen aanwezig in het grondwater. De sanering omvatte een ontgraving met stabiliteitsmaatregelen (damwand ikv nieuwbouw) en een open-put-bemaling. Er werd na ontgraving een onttrekkingsdrain met pompput geplaatst op de putbodem.
De funderingen van de oude gashouders, alsook de oude, ondergrondse leidingen en een 2.000 L benzinetank werden eveneens verwijderd. De ligging van ondergrondse constructies werd voorafgaand gescreend door middel van radiogolven (Groundradar).
De sanering en de herontwikkeling van de site werden maximaal op elkaar afgestemd waarbij een nieuwe ondergrondse parkeergarage werd voorzien ter hoogte van de ontgraven, gesaneerde zone. De herontwikkeling
betreft de bouw van een residentieel appartementencomplex in een groene omgeving.
Het grondwater wordt verder gemonitord.

Volume

10.237 ton grond afgevoerd voor off-site thermische desorptie
1.311 ton afzet bouwstof
900 ton puin afgevoerd
Zuiveringsinstallatie:
Capaciteit 2 m³/h
Bestaande uit: olie/waterafscheider, actief koolfilter en ionenharsfilter

Type van contaminanten

Minerale olie, BTEX, cyanides, PAK’s en fenolen.

België, de oude gasfabriek Lier

Uitgebreide sanering van voormalige gasfabriek binnen de stadskern van Lier door middel van selectieve afgraving en afvoer voor verwerking van de verontreinigde gronden. Het betreft een...

Uitgebreide sanering van voormalige gasfabriek binnen de stadskern van Lier door middel van selectieve afgraving en afvoer voor verwerking van de verontreinigde gronden. Het betreft een brownfieldsanering in het kader van de herontwikkeling van het terrein voor 132 woonentiteiten. Om de sanering mogelijk te maken zijn volgende stabiliteitsmaatregelen getroffen: berlinerwand ter hoogte van openbare weg, gesloten beschoeiingsboxen voor de ontgraving tot tegen een actieve gasontspanningscabine en een actieve grondwaterbemaling met grondwaterzuiveringsinstallatie (capaciteit 20 m³/u). 
Installatie van back-up grondwateronttrekkingssysteem door middel van drains onder het nieuwe gebouw.

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

PSR Brownfield Developers

Rol van aannemer

Hoofdaannemer

Periode

10.2013 - 12.2014

Technische specificaties
Methodologie

Selectieve ontgraving met afvoer en verwerking van de verontreinigde gronden

Volume

Thermische reiniging: 8.225 ton
Fysico-chemische reiniging: 3.757 ton
Bouwstof: 5.605 ton

Type van contaminanten

Minerale olie, cyaniden, PAK’s, zware metalen

België, Brownfield- en stadsvernieuwingsproject '4 Fonteinen' in Vilvoorde

4 Fonteinen (www.4fonteinen.be) is een grootschalig brownfield- en stadsvernieuwingsproject in Vilvoorde op een...

4 Fonteinen (www.4fonteinen.be) is een grootschalig brownfield- en stadsvernieuwingsproject in Vilvoorde op een oppervlakte van 130.000 m². Eind de 19de eeuw werd er het bloemmolenbedrijf ‘Molens Drie Fonteinen’ opgericht. Dit was een van de grootste bedrijfscomplexen uit de Vilvoordse geschiedenis. Door de economische recessie en de daaropvolgende stagnatie van de industriële activiteiten aan het eind van de jaren tachtig kwamen de gebouwen en aanpalende terreinen leeg te staan. Nu wordt de site geïntegreerd in een totaal ontwikkelingsplan voor de ruimere omgeving langs het kanaal. Van ‘Molens Drie Fonteinen’ naar 4 Fonteinen. PSR Brownfield Developers, een dochteronderneming van Jan De Nul Group, is mede-eigenaar en ontwikkelaar van de terreinen.

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Publiek Private Samenwerking
- Stad Vilvoorde
- Waterwegen en Zeekanaal NV
- PSR Brownfield Developers NV (member of Jan De Nul Group)

Rol van aannemer

PSR Brownfield Developers (member of Jan De Nul Group) legt zich sinds 2008 binnen een PPS-overeenkomst toe op de private (her)ontwikkeling van het projectgebied ‘4 Fonteinen. Sinds 2012 is er een joint venture afgesloten met Matexi Group.

Technische specificaties
Locatie

‘4 Fonteinen’ is een scharnierproject binnen het grootschalige Vilvoordse reconversiegebied ‘Watersite’ dat de herontwikkeling beoogt van onderbenutte en vaak ook historisch verontreinigde industriezones. Gelegen langs het Zeekanaal Brussel-Schelde en de Zenne kijkt het project uit op het park Drie Fonteinen. Ten noorden bevindt zich het centrum van Vilvoorde, ten zuiden wordt de site begrensd door het viaduct van Vilvoorde.

Oppervlakte

13 hectare

Milieu

Een groot aantal terreinen binnen het projectgebied kampen met een historische verontreiniging. Bij de verwerving van het merendeel van de projectgronden heeft PSR het onroerend goed samen met de saneringsplicht overgenomen. De sloop van de opstallen is heden lopende en wordt gevolgd door de sanering (Envisan) waarvoor steeds, in samenwerking met de OVAM, een optimale aansluiting bij de beoogde herontwikkeling wordt gezocht.

Brownfieldconvenant

Afgesloten met OVAM – Stad Vilvoorde - Vlaamse Regering
Doelstellingen: bouwrijp maken en saneren

Ontwikkelingsprogramma

4 Fonteinen omvat ongeveer 950 wooneenheden aangevuld met buurtondersteunende retail, diensten en kantoren, en wordt gefaseerd aangelegd.

Tijdelijk Anders Bestemmen

De private en publieke partners van 4 Fonteinen willen in aanloop naar de feitelijk en volledige ontwikkeling van dit grootschalige gebied de wachtende ruimte positief invullen of Tijdelijk Anders Bestemmen. Leegstand en verloedering wordt hiermee vermeden. Het creatief inzetten van leegstaande panden en gronden wordt zo een motor voor stadsontwikkeling, geeft de identiteit van het nieuwe stadsdeel 4 Fonteinen mee vorm en geeft mensen zin om er te komen vertoeven en wonen. De Kruitfabriek (www.dekruitfabriek.com), een tijdelijke inspirerende ontmoetingsplek aan het kanaal kadert binnen dit opzet.

Blijf op de hoogte