Sedimentbehandeling en milieubaggeren

Envisan is wereldwijd steeds meer betrokken bij de uiteenlopende baggerprojecten van Jan De Nul Group, gaande van permanente onderhoudsbaggerwerken, over landwinningsprojecten tot havenuitbreidingswerken.

Envisan ontwerpt in samenwerking met de baggerafdeling specifieke tuigen en technieken (zowel hydraulisch als mechanisch) om de sedimenten zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk te verwijderen van de zee- of rivierbodem.

Verontreinigde sedimenten worden door middel van uiteenlopende technieken ofwel ter plaatse behandeld ofwel in de eigen reinigingscentra vooraleer ze een eindbestemming krijgen. De gereinigde sedimenten kunnen in de meeste gevallen in bouwkundige toepassingen worden hergebruikt.

 

Noorwegen, Renere Havn Project Trondheim

Milieubaggeren van vervuild slib afkomstig van de commerciële haven, ferry terminal en jachthaven; aanleg van een afgesloten opslagplaats in Nyhavn dok ; gecontroleerde opslag van vervuild slib in...

Milieubaggeren van vervuild slib afkomstig van de commerciële haven, ferry terminal en jachthaven; aanleg van een afgesloten opslagplaats in Nyhavn dok ; gecontroleerde opslag van vervuild slib in onderwatercellen en afgesloten opslagplaats; opspuiten van een nieuw gebied van 5.000 m² in de haven, afdekken van een gebied van 380.000 m² met een filterlaag en een erosiebeschermingslaag van (gemalen) kalksteen ; 150 m kadeverdedigingswerken (damwanden) bouw van een insluitingsdijk en afdichten van gebaggerde zone.

In cijfers
Land

Noorwegen

Opdrachtgever

Trondheim Kommune

Rol van aannemer

Hoofdaannemer

Periode

28.03.2015 - 31.05.2016

Technische specificaties
Materieel

DN18, Hitachi EX1200 graafmachine, DN79, Hitachi ZX870, geobag vulsysteem

Beschrijving van de werken

Milieubaggeren van 65.000 m³ vervuild slib.
Opslag in onderwatercel en afgesloten stortplaats.
Bouw van een insluitingsdijk rond CDA.
Afdekking van gebaggerde zone met rots (150.000 m³)

Volume

Gebaggerd volume : 75,000 m³ (ipv 65,000 m³)
Aanleg dijk : 130 m (met binnenin 7,000 m³ geobags gevuld met sedimenten en/of zand)
Afdekken : gebied van 380,000 m² afgedekt met 150,000 m³ afdekmateriaal (kalksteen))

Grond

Vooral zand en slib/sommige gebieden zachte klei

Type van contaminanten

PCB’s, zware metalen, TBT en PAK

België, Boue B traitement

Ontwatering en verwerking van verontreinigde sedimenten

Ontwatering en verwerking van verontreinigde sedimenten

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Openbare Werken Waals Gewest

Rol van aannemer

Joint Venture Partner

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

Ontwateren en behandelen van verontreinigde sedimenten afkomstig van baggerwerken op de Waalse binnenwateren.
Om de transportketen en verwante kosten te beperken, werd een mobiele verwerkingsinstallatie ontwikkeld die volledig autonoom kan werken.
Deze verwerkingseenheid maakt het mogelijk zowel nog te behandelen sedimenten als reeds behandelde materialen per schip te vervoeren.

Methodologie

De mobiele installatie bestaat uit 2 bakken. Het systeem, dat volledig ontworpen en ontwikkeld werd door Envisan, bestaat uit verschillende modules die kunnen geactiveerd worden, naargelang het soort aangebrachte sedimenten.
Op de eerste bak worden de sedimenten gezuiverd aan de hand van technieken zoals granulometrische scheiding en het wassen van grond. De installatie om het afgevoerde water te behandelen bevindt zich op de tweede bak, samen
met de chemische behandelingsinstallatie. Gebaggerde sedimenten worden direct vervoerd vanaf de bakken of het schip naar de verwerkingsinstallatie. Voorafgaand aan de behandeling worden de sedimenten op 2 zeven gefilterd om de aggregaten en de exogene materialen van de sedimenten te scheiden. Het zeven en ontwateren van sedimeten gebeurt op de tweede bak. Sedimenten met een droge-stofgehalte van 25-30% worden gedehydrateerd met mechanische filterpersen. Het droge-stofgehalte van behandelde sedimenten kan tot 70% bedragen, resulterend in een aanzienlijke verlaging van het volume en vermindering van de kosten voor verdere behandeling en verwerking. De gemiddelde verwerkingscapaciteit is 1.000 m³ sedimenten per dag.

Volume

Verwerkingscapaciteit sedimenten : 1.000 m³/dag
Capaciteit waterzuiveringsinstallatie : 40 m³/u
Totale hoeveelheid volgens contract te behandelen sedimenten : 1.000.000 m³ waarvan 320.000 door mobiele installatie

Type of contamination

Zware metalen, aardolie, organische stoffen, PAK's

Tunesië, Decontaminatie- en regeneratiewerken aan de noordelijke kustlijn van Sfax - Taparura Project

Design
Saneringswerken: verwijdering van alle verontreinigde gronden en afbakening van de opslagzone
Baggerwerken in het Kerkannah kanaal
Regeneratiewerken: creatie van nieuwe dijk...

Design
Saneringswerken: verwijdering van alle verontreinigde gronden en afbakening van de opslagzone
Baggerwerken in het Kerkannah kanaal
Regeneratiewerken: creatie van nieuwe dijk en een nieuw strand door opspuiting 
Noordelijke uitbreiding, Fase II: extra sanering van een gebied van ongeveer 900.000 m²

In cijfers
Land

Tunesië

Opdrachtgever

SEACNVS: Société d’Etudes et d’Aménagement des Côtes Nord de la Ville de Sfax

Rol van aannemer

Joint Venture Partner (Deel JDN-ENV: 70.7%)

Technische specificaties
Uitrusting

Sleepkopzuigers Alexander von Humboldt en James Cook
Ponton DN24 en DN25
Multicats Tabriki en DN49
Landuitrusting voor civiele werken

Beschrijving van de werken

Sanerings- en regeneratiewerken: het Taparura project kadert in een breder pakket van maatregelen genomen door de Tunesische overheid voor een algemene verbetering van het milieu rond Sfax.
Baggerwerken in het Kerkannah kanaal
Strandregeneratiewerken dmv opspuitingswerken

Bodem

Te ontgraven grond : zand, specie, fosforgips
Te baggeren en op te spuiten grond: zand

Volume

Baggerwerken in het Kerkannah kanaal: 6.716.000 m³
Ontgraving en opslag van vervuilde grond : 2.300.000 m³
Milieubaggerwerken: 700.000 m³
Opspuiting: 6.716.000 m³
HDPE-folie : 35.700 m²
Minerale barrière : 35.700 m², met een dikte van 60 cm

Baggerdiepte

10 - 15 m

Andere werken

Uitgraven en opslaan van verontreinigde gronden (2.300.000 m³)

Oeverbescherming

Geotextiel: 29.897 m²
Puin: 1.558 ton
Steenbeschoeiing: 61.082 ton
Civiele werken: drains, rioleringen
Isolatie en afsluiting van het fosforgipsdepot door de bouw van een muur in cementbentoniet & een HDPE -folie

België, Bouw van een dijk in Vlassenbroek tegen overstromingen met sedimenten gebaggerd uit de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle

De bouw van een dijk in Vlassenbroek tegen overstromingen is de eerste fase in de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in Dendermonde. Jan De Nul - Envisan heeft...

De bouw van een dijk in Vlassenbroek tegen overstromingen is de eerste fase in de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in Dendermonde. Jan De Nul - Envisan heeft een vernieuwende techniek uitgewerkt om het dijklichaam te bouwen met 'engineered sediments'. Deze techniek was geotechnisch geanalyseerd en in detail gemodelleerd. Tegelijkertijd werd een uitvoerige testcampagne opgezet, die in het labo de werking van 20 potentiële additieven in verschillende concentraties onderzocht. Met een selectie van additieven werden ook pilotstudies uitgevoerd. Gebaseerd op de resultaten van deze studies, werd een finaal ontwerp opgemaakt en daarna geverifieerd door een onafhankelijke studiebureaus. De sedimenten komen van de Zeeschelde tussen Melle en Gentbrugge. Ze werden over het water aangebracht en gedumpt door middel van een ingenieus systeem gebaseerd op betonpompen. De additieven werden ter plaatse bijgevoegd, vooraleer de specie in het dijkprofiel werd gestort.

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Waterwegen en Zeekanaal

Rol van aannemer

Hoofdaannemer

Periode
25 juli 2013
Technische specificaties
Materieel

DN4, DN19, menginstallatie, Volvo A40, Caterpillar D6

Beschrijving van de werken

langsheen de Schelde waarbij 100% van de sedimenten gebruikt werd voor de nieuwe dijk. Het materiaal kon niet worden opgeslagen, dus een hoeveelheid sedimenten werd verwerkt en binnen de 24h geïnstalleerd.
Het contract bestond uit 2 fasen (aparte contracten):
1. Onderzoek en Design:
- Design: uitvoeringsmethodes
- Design bescherming Air Liquide pijpleiding
- Design dijk
- Design aanlegplaats
- Vergunningen
2. Uitvoering :
- constructie aanlegplaats en bescherming pijpleiding
- Site oprichting en toegangswegen
- Baggeren van 95,000 m³ in Melle incl. transport naar Dendermonde
- Pompwerken
- Directe installatie van sedimenten

Volume

Sedimenten: 95,000 m³ (contract: forfaitaire som voor 103,400 m³)
Beton 7,400 ton

België, Verwerkingsinstallatie AMORAS

In de haven van Antwerpen, rechteroever, op de locatie Bietenveld lag eind 2008 nog een braakliggend, nauwelijks toegankelijk terrein. Vandaag staat hier de grootste...

In de haven van Antwerpen, rechteroever, op de locatie Bietenveld lag eind 2008 nog een braakliggend, nauwelijks toegankelijk terrein. Vandaag staat hier de grootste verwerkingsinstallatie voor onderhoudsbaggerspecie van Europa.

Dit project kreeg de naam AMORAS, een letterwoord dat staat voor Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recyclage en Applicatie van Slib. Met dit project investeren de Vlaamse overheid en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen in een duurzame oplossing voor de verwerking en berging van de onderhoudsbaggerspecie uit de haven van Antwerpen.

De opdracht werd gegund aan de tijdelijke handelsvereniging SeReAnt, waarvan Envisan deel uitmaakt.

SeReAnt staat in voor zowel het ontwerp en de bouw van de installaties als ook voor de exploitatie gedurende de eerste 15 jaar.

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Vlaamse Overheid - Bestuur Haven van Antwerpen
Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Rol van aannemer

Joint Venture Partner (deel JDN 50%)
Penvoerder: JDN

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

Elk jaar worden in de haven van Antwerpen meer dan 1.000.000 m³ sedimenten gebaggerd. Jan De Nul Group, als consortiumleider, ontwierp een slibontwateringsinstallatie waardoor het totale volume te dumpen materiaal aanzienlijk wordt verlaagd. Jan De Nul Group is verantwoordelijk voor de uitbating en het beheer van de installatie gedurende een periode van 15 jaar.

Methodologie

Het totale volume dat in de speciaal ontworpen opslagcel gedumpt wordt, is aanzienlijk kleiner dan de oorsponkelijke hoeveelheid sedimenten, aangezien bruikbare grond wordt afgezonderd en aangezien door de verschillende ontwateringsprocedures water uit de sedimenten wordt verwijderd. De ontwatering gebeurt in 4 indikvijvers, elk met een inhoud van 120.000 m³, en via mechanische ontwatering dmv 12 kamerfilterpersen van elk 21.5 m³ inhoud.

Volume

Jaarlijkse hoeveelheid behandelde en ontwaterde sedimenten: meer dan 2.500.000 m³
Uitbating van de installatie : 15 jaar

Type van contaminanten

Zware metalen, aardolie, PAK's, organische stoffen

Frankrijk, Baggeren en behandeling van baggersedimenten in de haven van Duinkerke

Gedurende de voorbije 50 jaar zijn de gesloten dokken van de Auto­nome Haven van Duinkerken ernstig dichtgeslibd. Jan De Nul Group en Envisan hebben de...

Gedurende de voorbije 50 jaar zijn de gesloten dokken van de Auto­nome Haven van Duinkerken ernstig dichtgeslibd. Jan De Nul Group en Envisan hebben de ontwateringsfaciliteiten ontworpen en zijn verantwoordelijk voor het baggeren en behandelen van ongeveer 60.000 m³ vervuilde sedimenten per jaar. Het werk wordt volledig uitgevoerd in de voorhaven van Duinkerken.

 

In cijfers
Land

Frankrijk

Opdrachtgever

Grand Port Maritime de Dunkerque

Rol van aannemer

Hoofdaannemer

Technische specificaties
Methodologie

Gedurende de voorbije 50 jaar zijn de gesloten bekkens van de Autonome Haven van Duinkerke ernstig dichtgeslibd, door hun hydraulische ligging. Jan De Nul Group heeft de ontwateringsfaciliteiten ontworpen en is verantwoordelijk voor
het baggeren en behandelen van ongeveer 60.000 m³ vervuilde sedimenten per jaar.

Beschrijving van de werken

Deze werken worden in verschillende fasen uitgevoerd:
- aanleg van 3 ontwateringslagunes van elk 2ha groot voor de natuurlijke ontwatering van het materiaal
- hydraulisch baggeren (sleephopperzuiger) van 60.000 m³ per jaar
- slibbehandeling door innovatieve natuurlijke ontwatering in 4 fasen: vullen van de lagunes, decanteringsfase, consolideringsfase en geforceerd drogen
- verwerken van het behandelde slib
- hergebruik en valorisatie van het behandelde slib

Volume

Milieubaggeren van vervuilde sedimenten: 60.000 m³/jaar
Totaal volume dat ontwaterd en gevaloriseerd moet worden: 300.000 m³
HDPE-folie: 40.000 m²
Drainage zand: 23.000 m²

Type van contaminanten

Zware metalen, aardolie, PAK's, organische stoffen