Envisan rondt innovatief project af in Vlassenbroek

Het Sigmaplan (met de S van Schelde) wil iedereen beschermen die woont en werkt in het Zeescheldebekken. Dit is noodzakelijk met de rampzalige gevolgen van de overstromingen van 1953 en 1976 in het achterhoofd. Bovendien verandert het klimaat, verhoogt de zeespiegel en krijgen we meer en meer stormen, waardoor de kans op overstromingen toeneemt. Alleen het verhogen van dijken biedt geen duurzame oplossing. De rivier heeft ook meer ruimte nodig. Het Sigmaplan geeft ook gestalte aan een aantal Europese verplichtingen in verband met natuurherstel langs de Zeeschelde en haar tijgebonden zijrivieren. Het Sigmaplan moet de economische slagkracht van de rivier garanderen, zonder daarmee een mooier en natuurlijker Scheldebekken in de weg te staan.

Veranderende fysieke randvoorwaarden en nieuwe inzichten in het waterbeheer leidden onlangs tot de actualisatie van het Sigmaplan. Het Geactualiseerde Sigmaplan ‘Veiligheid + Natuurlijkheid’ wil op een duurzame manier voldoen aan de veiligheidsnoden en ecologische behoeften van het Schelde-estuarium. Verschillende herstelmaatregelen werden uitgewerkt die veiligheid combineren met rivierherstel, o.a. dijkverstevigingen, samen met meer ruimte voor de rivier, aanleg van overstromingsgebieden (GOG) met of zonder een gecontroleerd gereduceerd getij (GGG), inrichting van niet aan getij onderhevige wetlands, ... Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) is als Vlaams overheidsagentschap, verantwoordelijk voor de uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan.

Voor de realisatie van het geactualiseerde Sigmaplan is er de komende 5 jaar behoefte aan het equivalent van naar schatting 150.000 vrachtwagenladingen bouwstof voor dijkverhogingen en de aanleg van overstromingsgebieden. Anderzijds worden jaarlijks grote hoeveelheden baggerspecie verwijderd om de Vlaamse waterwegen bevaarbaar te houden. Uit onderzoek blijkt dat het grootste deel van de baggerspecie milieuhygiënisch geschikt is om dijken en andere waterkeringen mee te bouwen of te versterken. Door de baggerproblematiek te koppelen aan de realisatie van grootschalige projecten zoals het Sigmaplan wordt werk met werk gemaakt en worden heel wat vrachtwagens van de weg gehouden.

Compartimenteringsdijk

Envisan, de milieupoot van Jan De Nul Group, legt momenteel de laatste hand aan een 800 m lange compartimenteringsdijk die deel uitmaakt van het toekomstig overstromingsgebied in Vlassenbroek, Dendermonde. Deze werken gebeuren in het kader van het Sigmaplan, in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal afdeling Zeeschelde.

Voor dit project zocht de klant via een algemene offertevraag naar een innovatieve oplossing. De dijk moest worden gebouwd uit baggerspecie afkomstig uit de tijarm van de Schelde tussen Wetteren en Heusden brug. Deze specie werd gebaggerd en rechtstreeks over water naar Vlassenbroek gebracht. Hierdoor werden meer dan 10.000 vrachtwagenbewegingen door de dorpen van Baasrode of Vlassenbroek vermeden.

Na aankomst moest met het slappe materiaal de dijk worden gebouwd. Na screening van een aantal mogelijke oplossingen, stelde Envisan voor gebruik te maken van ’Engineered Sediments’. Hierbij worden specifieke toeslagstoffen aan de baggerspecie toegevoegd om de nodige sterkte en ondoorlaatbaarheid te verkrijgen. Door de baggerspecie zo droog mogelijk aan land te pompen met een speciaal pompsysteem werd de impact op de omgeving geminimaliseerd.

Door de combinatie van een interessante kostprijs, met een hoge mate van hergebruik van de baggerspecie én het technisch innovatieve van de aanbieding werd Envisan als aannemer geselecteerd. Envisan en Jan De Nul verwachten deze innovatieve verwerkingstechniek in de toekomst ook nog in andere projecten in binnen- en buitenland te kunnen toepassen.

 

Contactgegevens: 

Envisan
Mevr. Heleen Schellinck
T: 053 73 13 30
E: pr@envisan.com

Waterwegen en Zeekanaal NV
Ir. Hans Quaeyhaegens
Projectingenieur
T: 03 224 67 24
E: hans.quaeyhaegens@wenz.be