Jan De Nul Group bestelt nieuwe schepen met uitlaatgasbehandelingssystemen

Jan De Nul Group heeft 3 sleephopperzuigers besteld met een beuninhoud van 3,500 m3 die bij Keppel Singmarine zullen worden gebouwd.

Het ontwerp van deze schepen is gebaseerd op de sleephopperzuigers Alvar Nuñez Cabeça de Vaca   en de Sebastiano Caboto (beuninhoud 3400 m3), die in 2011 werden gebouwd en sindsdien met succes zijn ingezet. De schepen combineren een geringe diepgang met een grote wendbaarheid, waardoor ze erg geschikt zijn om in beperkte zones te werken.

Alle schepen hebben een dieselelektrische uitvoering: alle grote aandrijfsystemen (schroeven, baggerpomp, jetpompen...) worden elektrisch aangedreven en gecontroleerd door middel van frequentieregelaars. Op deze manier kan elk systeem werken aan zijn optimale snelheid en vermogen. Het vermogen wordt gegenereerd door drie sets dieselgeneratoren; op basis van het benodigde vermogen start en stopt een controlesysteem de sets automatisch, en door asymmetrische verdeling van de belasting garanderen we dat deze optimaal verdeeld is over de dieselgeneratoren. Al deze maatregelen zorgen voor een laag stookolieverbruik, het beste voor deze categorie schepen.

Uitlaatgasbehandelingssysteem
Het lage stookolieverbruik heeft ervoor gezorgd dat de emissies zijn gedaald. Bovendien zijn de schepen uitgerust met behandelingssystemen voor uitlaatgassen om de schadelijke emissies nog verder in te perken.

Nieuwe schepen moeten voldoen aan de IMO wetgeving inzake NOx emissies. Aangezien de nieuwe baggerschepen vaak in mondingen en rivieren of dicht bij de kust, en dus ook dicht bij woongebieden,  zullen werken, heeft Jan De Nul Group ervoor gekozen de NOx emissies te beperken tot een niveau dat veel lager ligt dan de huidige vereisten, en ook de uitstoot van andere verontreinigende stoffen, waarvoor er momenteel nog geen IMO-wetgeving is, te reduceren.

De nieuwe schepen zullen werken op de gemakkelijk verkrijgbare stookolie, en de uitlaatgassen worden gereinigd door middel van Selectieve Katalytische Reductie (SCR), en een (diesel)roetfilter (DPF).  Het SCR systeem vermindert de hoeveelheid NOx in de uitlaatgassen tot een niveau dat overeenkomt met de toekomstige Europese (EU Fase V) normen voor binnenschepen; deze norm is veel strenger dan de huidige IMO Tier II en Tier III wetgeving.

De DPF verwijdert fijnstof/roetdeeltjes uit de uitlaatgassen tot op een niveau dat in overeenstemming is met de toekomstige EU Fase V norm voor binnenschepen.

In combinatie met de gemakkelijk verkrijgbare brandstoffen met een laag zwavelgehalte, zullen de emissies (NOx, SOx, fijnstof, CO (koolmonoxide) en koolwaterstoffen) voldoen aan de EU Fase V norm, en daarmee elk ander schip of baggervaartuig overtreffen. Ze zullen even goed of beter zijn dan baggerschepen die LNG gebruiken als brandstof. In tegenstelling tot LNG, dat slechts beperkt beschikbaar is, zullen door het gebruik van gemakkelijk verkrijgbare brandstoffen de lagere emissies wereldwijd en constant kunnen worden bereikt.

Nadelen van LNG
LNG (vloeibaar aardgas, bestaat hoofdzakelijk uit methaan) wordt gepromoot als een milieuvriendelijke brandstof. Het heeft een aantal voordelen: bij het genereren van hetzelfde vermogen wordt minder van het CO2 broeikasgas uitgestoten, en de emissie van bepaalde verontreinigende stoffen zoals NOx, SOx, fijnstof is lager dan die van een dieselmotor op stookolie zonder uitlaatgasbehandelingssysteem. Wanneer de uitlaatgassen wel gereinigd worden, worden echter dezelfde of zelfs betere resultaten geboekt en worden tegelijkertijd de belangrijke nadelen van LNG op het vlak van milieu en uitvoering vermeden:

  • Methaanlekken (tijdens de productie, het transport, de bunkering, …) en het vrijkomen van methaan in de dual-fuel motoren (gas dat niet wordt verbrand en direct in de lucht terechtkomt) komen veel voor. Methaan is een zeer krachtig broeikasgas: over een periode van 100 jaar is het effect van methaan op de opwarming van de aarde 34 keer groter dan dat van dezelfde hoeveelheid CO2. Daarom wijzen de meeste studies uit dat met de huidige technologie, LNG als brandstof niet beter en in sommige gevallen slechter is dan stookolie wat de opwarming van de aarde betreft.
  • LNG is niet gemakkelijk verkrijgbaar. Bovendien kunnen LNG-baggerschepen door beperkingen op het vlak van ruimte en kosten slechts zeer weinig LNG inslaan en hebben daarom maar een autonomie van ongeveer 1 week. In de praktijk is een LNG-baggerschip slechts af en toe, en/of in een beperkt geografisch gebied, in staat om op LNG te werken. In het grootste deel van de wereld zal dus meestal normale stookolie worden gebruikt en zal dus geen sprake zijn van een daling van de emissies.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Beuninhoud

3.500 m³

Draagvermogen

5.500 ton

Totale lengte

89,3 m

Breedte

22,0 m

Maximum baggerdiepte

27,6 m

Diameter zuigbuis

800 mm

Snelheid

11,3 kn

Pompvermogen (sleepzuigen)

1.250 kW

Totaal geïnstalleerd dieselvermogen

5.510 kW