Werkzaamheden Prins Hendrikzanddijk gestart

Op woensdag 25 juli is Jan De Nul gestart met de 3 km lange zandige versterking van de Prins Hendrikzanddijk. Nadat jeugdbestuurder en Texelaar Rodny Stolk een 'blik op de toekomst' had geworpen met hoogheemraad Kees Stam en de directeur van Jan De Nul Francis Verhees, goten de bestuurders van de samenwerkende partners zand in een grote zandloper. Dit was het sein voor sleephopperzuiger Bartolomeu Dias om het eerste zand op te spuiten.

Uitbreiding met nieuw gebied ter grootte van 400 voetbalvelden

Het project slaat twee vliegen in één klap: een toekomstbestendige waterkering in de vorm van duinen én het verbeteren van de natuurwaarden in de Waddenzee. Zodat de 14.000 bewoners en 1.000.000 jaarlijkse bezoekers van Texel ook in de toekomst veilig kunnen wonen, werken en recreëren op het eiland. Een mogelijkheid die is ontstaan door de unieke samenwerking tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, provincie Noord-Holland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente Texel en het Waddenfonds waarbij alle partijen een financiële bijdrage leveren.  

De reis van 5 miljoen m³ zand

Het zand  wordt gewonnen in de Noordzee en met een schip naar het projectgebied gebracht. Daar wordt het via een leiding op het strand gespoten en in model gebracht met bulldozers. De werkzaamheden zullen naar verwachting uiterlijk eind 2019 afgerond zijn. Het nieuwe gebied wordt aangelegd in de Waddenzee in Natura 2000-gebied. Veiligheid en versterken van natuurwaarden gaan hand in hand. Er komt een gevarieerd gebied met duinen, een strand, een lagune met droogvallende platen, slikken, schorren, een luwe waterzone en hoogwatervluchtplaatsen. Het wordt geschikt als leefgebied voor een groot aantal diersoorten van het Waddengebied, zoals grijze en gewone zeehond en vogels  zoals eider, kluut, bontbekplevier, strandplevier, scholekster, bergeend en kanoet. Om van het bijzondere gebied te genieten komt er een nieuw fietspad, wandelpad en uitzichtpunt. Tijdens de realisatie kunnen inwoners en toeristen de werkzaamheden meemaken in en bij het beleefcentrum, bovenaan de dijk bij gemaal Prins Hendrik.

Hoogwaterbeschermingsprogramma: samen werken aan een veiliger Nederland

Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, onderdeel van het Deltaprogramma, is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het Hoogwaterbeschermingsprogramma de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.