Het gebruik van deze website (de 'Website') is onderworpen aan de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden (de 'Voorwaarden'). Het loutere gebruik van de Website impliceert de kennis en de aanvaarding van de Voorwaarden. Telkens er wordt verwezen naar 'Jan De Nul Group', wordt dit geacht betrekking te hebben op Jan De Nul Group (Sofidra SA), zijn filialen en zijn en hun aandeelhouders, functionarissen, directeurs, medewerkers, werknemers en vertegenwoordigers. 

Informatie

De content die beschikbaar is gemaakt op of via de Website (de 'Content') wordt enkel ter informatie verstrekt en mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jan De Nul Group.

Hoewel de grootste inspanningen zijn geleverd om de Website met de nodige zorg op te stellen, kan niet worden uitgesloten dat bepaalde Content achterhaald, onvolledig of op een andere manier incorrect is. Naar aanleiding hiervan kan Jan De Nul Group geen - expliciete of impliciete - waarborg geven met betrekking tot de volledigheid en nauwkeurigheid van de Content of de geschiktheid ervan voor een specifiek doeleinde. Als u fouten in de Content ontdekt, neem dan contact op met de webmaster. Jan De Nul Group behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving veranderingen en verbeteringen aan te brengen aan de Website.

Aansprakelijkheid

Jan De Nul Group is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortkomt uit of het resultaat is van direct of indirect gebruik van de Website of vertrouwen in de Content, zelfs als (eerder) advies is verstrekt of ontvangen dat een dergelijk verlies of dergelijke schade kan plaatsvinden. Het gebruik van de Website of de Content gebeurt dan ook volledig op eigen risico.

Vrijstelling

U stemt er hierbij mee in om Jan De Nul Group vrij te stellen en te vrijwaren voor verlies, uitgaven, kosten of schade (met inbegrip van aanvaardbare juridische kosten, deskundigenkosten en andere aanvaardbare proceskosten) geleden of opgelopen door Jan De Nul Group: a) die direct of indirect voortkomen uit; b) die direct of indirect zijn opgelopen als een resultaat van; of c) die op eender welke manier betrekking hebben op eender welke claim, eis of actie op basis van uw gebruik of in samenhang met de Website of Content of uw schending van de Voorwaarden.

Intellectuele-eigendomsrechten

Bepaalde Content valt onder copyrightbescherming. Er worden geen intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de Website en/of de Content aan u overgemaakt.

Links naar andere websites

De Website bevat links naar andere websites. De integratie van links naar andere websites impliceert op zich geen enkel(e) betrekking, partnerschap, relatie of goedkeuring van die websites of hun content. Jan De Nul Group waarborgt noch de volledigheid of nauwkeurigheid van de content, noch de beschikbaarheid van die websites. Indien u links van uw website naar deze Site wenst te creëren, neem dan vooraf contact op met de webmaster.