Nouveau barrage éclusé sur la Dendre, Alost

Nieuwe stuwsluis Dender, Aalst

Grootschalig project in verschillende fasen

Soetaert werkt als hoofdaannemer aan de bouw van een nieuwe sluis in een bochtafsnijding van de Dender, ongeveer een kilometer stroomopwaarts van de huidige stuwsluis. Het vernieuwen van de stuwen is zowel belangrijk voor de waterbeheersing als voor het op termijn garanderen van het bestaande goederentransport en de recreatievaart.

De aanleg gebeurde in verschillende fasen. De eerste fase behelst de bouw van een dubbele stuw en sluisconstructie op de rechteroever van de Dender, alsook een nieuwe oeververdediging. In de tweede fase, die bijna simultaan loopt, worden de noodzakelijke vernieuwingswerken op de linker-en rechteroever uitgevoerd.

Kortom, een grootschalig project!