Jan De Nul Group - Project Horloz

Sanering en herstel van de mijnterril van Horloz

In opdracht van de Waalse milieumaatschappij SPAQUE (Société publique d’aide à la qualité de l’environnement), zijn wij in de tweede helft van 2020 gestart met de afgraving, sanering en herprofilering van de Horloz-site in Sclessin, gelegen op het grondgebied van de stad Luik. De opwaarderingswerken van deze deels vervuilde oude mijnterril worden gefinancierd door de Europese EFRO-fondsen en zullen op langere termijn de ontwikkeling van een zone met gemengde economische activiteiten, groene ruimten en een nieuwe toegangsweg naar de nabijgelegen gesaneerde zone van Chimeuse mogelijk maken.
De ontstaansgeschiedenis van deze ‘slakkenberg’ gaat terug tot het begin van de 20e eeuw.

Oorspronkelijk werd op de site afval gestort afkomstig van de exploitatie door de kolenmijn "Charbonnages du Bois d'Avroy". Vanaf de jaren 1940 tot het begin van de jaren 1980 werd het terrein gebruikt voor de opslag van afval van de ijzer- en staalactiviteiten van de onderneming Cockerill, alsmede van materiaal afkomstig van de sloop van fabrieken en diverse bouwprojecten.  Het terrein werd in 2017 ontruimd om bodem- en grondwateronderzoek mogelijk te maken. Deze onderzoeken brachten een historische verontreiniging met zware metalen, metalloïden, mono- en polycyclische aromatische koolwaterstoffen, minerale oliën, gechloreerde oplosmiddelen, PCB's, fenol en cyanide aan het licht.

Een project voor zowel economische als natuurontwikkeling

Sinds augustus 2020 graven wij, na het verwijderen van de aanwezige vegetatie, de deels vervuilde grond ten zuiden van het terrein aan snel tempo af. Dit zuidelijke deel van de projectzone zal later als gemengd bedrijventerrein fungeren met daarop een nieuwe weg die de site zal verbinden met de nabijgelegen en de reeds eerder door SPAQUE gesaneerde economische zone van Chimeuse. Wij stockeren de ontgraven gronden op een speciaal aangelegde stockage zone van 40.000 m² en analyseren iedere hoop van 500 m³. In functie van de analyseresultaten wordt zowat de helft van de gronden afgevoerd en gevaloriseerd buiten de site als secundaire bouwstof. De andere helft wordt ter plaatse hergebruikt en verplaatst naar het noorden van het terrein om zo de oude mijnterril een nieuwe vorm te geven als toekomstig nieuw groengebied. Wij staan in voor de finale herprofilering van de terril. Om het noordelijk deel aantrekkelijker te maken als groene ruimte worden er ook vijvers voor amfibieën gecreëerd.