PSA Panama

PSA Panama

Om in de toekomst de Neo-Panamax schepen en zelfs grotere te kunnen ontvangen, diende de PSA Terminal in Panama flink uitgebreid te worden. Jan De Nul Group was verantwoordelijk voor de eerste drie fases van het project. Het was een schoolvoorbeeld van samenwerking tussen onze civiele en baggerafdeling.

De nieuwe achthonderd meter lange kade, die loodrecht op de bestaande kwam te staan, werd grotendeels in een droge bouwput gebouwd om kost- en tijdsefficiënter te werk te gaan. Meer dan 2 miljoen m³ is eerst droog uitgegraven en nadien ook offshore met een splijthopper afgevoerd. Door de aanwezigheid van basaltlagen in de ondergrond, werd eerst met explosieven de rots gebroken vooraleer kon gestart worden met de uitgraving. Na voltooiing van de uitgraving en van het grootste deel van de kaaimuur, werd de bouwput onder water gezet. De overgebleven dijk, die de scheiding vormde tussen de bouwput en het Panamakanaal, kon door een kraanponton en cutterzuiger worden weggebaggerd.