Hedwige- en Prosperpolder

Een verhaal van geven en nemen: De Hedwige- en Prosperpolder

Op een boogscheut van de Haven van Antwerpen liggen de Nederlandse Hedwigepolder en de Belgische Prosperpolder. Midden 19de en begin de 20e eeuw legde de mens deze polders aan, nu is het tijd om deze terug te geven aan de Schelde, zodat de natuur opnieuw vrij spel krijgt.

Het project kreeg de naam Realisatie van estuariene natuur in Hedwige- en Prosperpolder. Kort gezegd: samen met onze partners zullen we de polders ontpolderen en het gebied herontwikkelen tot een estuarium waar de natuur zal overheersen. Deze ontpoldering maakt deel uit van het Sigmaplan, een project van de Vlaamse overheid om het risico op overstromingen rond de Schelde en haar zijrivieren te verkleinen. Het project is in opdracht van en wordt gecoördineerd door De Vlaamse Waterweg.

Voor deze realisatie bouwen we een nieuwe waterkering op Nederlands grondgebied, herstellen we de originele kreken in hun glorie en leggen we vijf broedeilanden aan. Wanneer dat allemaal gerealiseerd is, zullen we de bestaande waterkeringen afbreken, zodat de Schelde het gebied opnieuw kan overstromen en de natuur zich hier kan ontwikkelen.

In totaal zullen we 600 hectare polders teruggeven aan de natuur. De schelde krijgt er dus heel wat overstromingsruimte bij. Zo zal er langzaamaan opnieuw slikken en schorren ontstaan, zal waardevolle getijdennatuur terugkomen en zal het leefgebied van zeldzame vogels, planten en dieren beschermd blijven. Het ultieme doel? Dat het gebied er binnen enkele jaren net zo uitziet als het nabijgelegen land van Saeftinghe.

Het Living Lab Hedwige-Prosperpolder

Dat de oude waterkeringen zullen worden afgebroken, biedt onderzoekers nu de mogelijkheid om deze dijken op de proef te stellen. Letterlijk. Dijken beschermen ons tegen overstromingen, maar hoelang houden ze stand, nu door de klimaatveranderingen de zeespiegel stijgt en overstromingen door superstormen alsmaar vaker voorkomen?

Een groep van organisaties uit verschillende landen onderzoekt dat binnen het project Polder2C’s en maakt zo van de Hedwige-Prosperpolder een levend laboratorium. Tijdens de testen worden de dijken overspoeld met duizenden kubieke meters water. De onderzoekers gaan na welke impact deze watermassa op de dijk, de grassen en de ondergrond heeft. De Belgische televisie kwam langs en maakte deze reportage.

Een verhaal van geven en nemen dus. Enerzijds krijgt de Schelde er overstromingsruimte bij, zodat de natuur opnieuw kan floreren, anderzijds vergaren onderzoekers kennis van onschatbare waarde op het vlak van duurzame kustbescherming.